Den varige medisinske invaliditetsgraden (vmi.) danner grunnlag for utbetaling av menerstatning og ulike typer forsikringsytelser, hvorav ulykkesforsikringer er vanligst.  

Dersom man har tegnet en ulykkesforsikring på kr. 1.000.000,-, og blir 10% medisinsk invalid, utgjør forsikringsutbetalingen normalt kr. 100.000,-. Utgjør invaliditetsprosenten 20, blir utbetalingen normalt kr. 200.000,-. Noen ulykkesforsikringer krever at skaden er over en viss invaliditetsgrad før de blir utløst. Dette fremgår av forsikringsvilkårene. 

For å få rett til menerstatning må skaden være varig, ifølge juridisk teori 5 til 7 år eller mer, og den medisinske invaliditeten bør utgjøre 15% eller mer. Lavere medisinsk invaliditetsgrad enn 15% vil normalt ikke gi rett til ménerstatning. Dette er i grensetilfelle en vurdering som forestås av medisinsk ekspertise sammenholdt med en juridisk vurdering.

Menerstatning er ikke basert på økonomisk tap, men er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse og følger av skadeserstatningsloven § 3-2. Denne erstatningen kommer i tillegg til erstatning for påført og fremtidig inntektstap og merutgifter.

Det har stor betydning at den medisinske invaliditetsgraden er korrekt fastsatt, da den bestemmer erstatningens størrelse.

Det er legene, dvs. spesialister, som fastsetter den medisinske invaliditetsgraden. Pasienten blir undersøkt og legen noterer de ulike funn (dvs. skader). De medisinske funnene blir deretter plassert i invaliditetstabellen. Tabellen er vedlagt forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21.04.1997.

De ulike skadene må samordnes etter invaliditetstabellen, som du finner her:

Invaliditetstabellen

Invaliditetstabell ved flerfingerskader (multiple fingerskader)

Det er på det rene at dette er et relativt omfattende og komplisert regelverk og hvor f.eks. flere forskjellige skadefølger (eksempelvis diffuse sentralnervøse plager i hode/nakke og skjelettskade i en fot) etter ett skadetilfelle blir samordnet. Ved forståelse av forskriftene har også Rikstrygdeverkets, Trygderettens og domstolenes praksis betydning. Hvis du trenger nærmere veiledning om fastsettelse av eventuell medisinsk invaliditet for din eller nærståendes skade, ta gjerne kontakt med oss.

Vi kan hjelpe deg med å finne leger innenfor forskjellige spesialiteter som kan vurdere det samlede medisinske skadeomfanget og fastsette invaliditetsgraden i prosent.

Advokat som er spesialist i erstatningsrett vil undersøke om vilkårene for menerstatning er oppfylt, samt om du har krav på erstatning for ditt inntektstap og dine utgifter.

Når den varige medisinske invaliditetsgraden er fastsatt benytter vi programmet Compensatio fra Jussystemer AS til å beregne menerstatningen. 

(Skadesiden.no)


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge