Arbeidsavklaringspenger (AAP)

 

Nedenfor følger det vi anser å være den viktigste informasjonen knyttet til ytelsen og samspillet med sykepenger.

 

Etter at sykepengerettighetene er oppbrukt, vil du kunne ha rett på arbeidsavklaringspenger (AAP). Hvis du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølgning fra NAV for å komme i arbeid, vil arbeidsavklaringspenger være den riktige ytelsen for deg.

 

Som de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad, er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Det er altså arbeidsevnen som står i fokus for vurderingen.

 

Når en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager i løpet av de siste tre årene, opphører retten til sykepenger fra trygden. Det er viktig å være klar over at du må være helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra trygden for på nytt å få rett til sykepenger fra trygden i 248, 250 eller 260 sykepengedager. Ved vurderingen av om du har vært helt arbeidsfør, ses det bort fra perioder der du har mottatt sykepenger i arbeidsgiverperioden eller fra forsikringen for selvstendige dager, dvs. har en sykepengedag igjen, og så blir sykemeldt igjen når du har vært friskmeldt i 25 uker og 6 dager, har du kun rett til sykepenger i 1 dag før du må over på AAP. 

 

Dersom du er frisk i 26 uker, har du på nytt krav sykepenger fra trygden 248, 250 eller 260 sykepengedager. Dette er viktig fordi sykepenger gis som 100% av lønn, mens arbeidsavklaringspenger utbetales tilsvarende ca. 66% av lønn.

Sykepenger utbetales ved arbeidsuførhet helt ned til 20%, mens det er et krav om minimum 50% arbeidsuførhet for å ha rett til arbeidsavklaringspenger. Hvis du er ansatt i offentlig sektor kan du ha rett på tjenestepensjon som sikrer at du får ca. 66 % av din tidligere lønn fra NAV og pensjonskassen samlet sett.

 

Dersom du vet at du fortsatt vil være arbeidsufør etter at sykepengeperioden er over («maksdato sykepenger») bør du i god tid starte søknadsprosessen for å få innvilget arbeidsavklaringspenger.

 

Dersom du er mindre enn 50% arbeidsufør, vil tjenestepensjonsordningen kunne utbetale både det NAV skulleutbetalt dersom AAP ble innvilget for uførhet under 50% og tillegget fra tjenestepensjonskassen. Her har offentlig ansatte en stor fordel. Årsaken er at de offentlige tjenestepensjonsordningene, for eksempel KLP, SPK og OPF, garanterer 66% av pensjonsgrunnlaget utbetalt (OPF garanterer 70%). Det er nå innført regler om levealdersjustering, som vil kunne påvirke ytelsene i ulik grad fra person til person.

 

Viktige råd ved søknad om AAP:

Et viktig råd når du skal søke om arbeidsavklaringspenger er følgende:

 

1. Stol ikke på at NAV innhenter all nødvendig dokumentasjon. Snakk med fastlegen din, og følg opp at legeerklæringen ikke gir rom for at NAVs ansatte kan misforstå din helsetilstand.

 

2. Dersom du ikke kan ta annet arbeid, må du få legen din til å skrive dette eksplisitt.

 

3. Dersom du og legen din mener du kan attføres til annet yrke, er det viktig at det spesifiseres i legeerklæringen hvilke yrker det er sannsynlig at du kan klare, og – mist like viktig – hvilke yrker legen din mener du ikke kan ha. Hvis ikke dette gjøres klart i legeerklæringen, vil NAV erfaringsmessig skrive at de mener du kan jobbe i et alternativt yrke som f. eks i barnehage, butikk, e.l. De kan skrive dette selv om legen din har sykmeldt deg fra en vaskejobb pga. rygg- og skulderplager.

 

4. Du bør sørge for å få innhentet dokumentasjon fra alle som kan bekrefte dine helseplager/omfanget av helseplagene. F. eks psykolog, fysioterapeut, e.l. Snakk gjerne med dem og fortell at du skal søke AAP. Hvis de kan skrive en kort attest som underbygger legeerklæringen, er det flott.  

 

5. Snakk med legen din og avklar om du bør henvises til spesialist for utredning i forkant av søknaden om AAP. Spesialister har ofte lange ventetid, så man bør være tidlig ute.

 

6. Dersom du har en spesiell sykdom, kan det vært lurt å vedlegge informasjon om sykdommen/lidelsen og hvilke hemninger den medfører til NAV. Dette kan både være informasjon du henter fra internett eller kopi av faglitteratur, men også et personlig skriv hvor du forklarer din situasjon. Dette kan i så fall vedlegges søknaden.

 

7. Søk i god tid. Dersom du får avslag på søknaden om AAP, opplyser NAV om at det tar ca. 6 måneder å behandle klagen. Ofte vil man da stå i en meget vanskelig økonomisk situasjon: Man har ikke lenger sykepenger, man kan ikke friskmeldes til arbeidsformidlingen (fordi man ikke er arbeidsfør), og sosialkontoret vil erfaringsmessig ikke utbetale noe dersom du for f. eks har en leilighet du selv eier (til tross for om denne hovedsakelig er lånefinansiert).

 

(Skadesiden.no)


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge