Hvilken erstatning kan du kreve?

Det er en grunnleggende forutsetning for rett til erstatnings- og forsikringsoppgjør at det er årsakssammenheng mellom ulykken og personskaden, f.eks. etter en trafikkulykke, yrkesskade og i andre ansvarssaker.

I erstatningssammenheng er følgende fem poster relevante for krav mot det ansvarlige forsikringsselskap:

Ménerstatning ytes dersom den varige medisinske invaliditeten utgjør 15% eller mer. Lavere medisinsk invaliditetsgrad enn 15% kan i noen tilfeller også gi rett til ménerstatning. Dette er en vurdering som foretas av medisinsk ekspertise. Ménerstatning er ikke er basert på økonomisk tap, men er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. 

Påførte utgifter som du har hatt og som du pådrar deg som følge av ulykken er dekningsberettiget under ansvarsforsikringen så lenge de kan bedømmes som «rimelige og nødvendige». Påførte utgifter beregnes fra skadedagen til endelig erstatningsoppgjør finner sted. Dette gjelder også utgifter til juridisk bistand.

Lidt (påført) inntektstap. Eventuell forskjell mellom det du ville tjent uten skaden og de ytelser du mottar med skaden skal dekkes av forsikringsselskapet. Dette gjelder arbeidsinntekter, evt. honorar samt skattefrie inntekter.

Fremtidige utgifter. Her må det sannsynliggjøres hvilke utgifter du i fremtiden vil bli påført som følge av skaden. Eksempler på slike utgifter kan være vedlikeholdsutgifter, transportutgifter, behandlingsutgifter, hjemmehjelp o.l. «Rimelige og nødvendige» utgifter kan kreves dekket av selskapet. For en del av utgiftene gjelder særlige regler ved yrkesskade og disse kobles i en viss utstrekning sammen med beregninger av tap i fremtidig erverv.

Tap i fremtidig erverv. Du vil muligens kunne påregne å tape inntekter i fremtiden. Dette tapet skal forsøkes avklart så godt som mulig før saken avsluttes. Inntektstapet kan oppstå ved at du faller helt eller delvis ut av den arbeidssituasjon du hadde før skaden inntraff eller at den yrkesutvikling som var mest sannsynlig forhindres på grunn av skaden.

Dersom skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller påført personskaden forsettlig kan skadelidte rette et oppreisningskrav direkte mot den ansvarlige personlig. Tilfeller som ofte blir betegnet som grovt uaktsomt er påkjørsel i fotgjengerfelt. Personskade som følge av umotivert vold m.v. kan også kreves dekket. 

Denne erstatningsposten kalles oppreisning og skal dekke den tort og svie skadelidte er blitt påført. Oppreisningskravet kommer i tillegg til øvrig erstatning (herunder ménerstatning) og forsikringsytelser, og kan fremsettes mot skadevolderen personlig (gjelder også aksjeselskaper). Oppreisning dekkes som regel ikke av forsikringer. Dog er det ansvarlige forsikringsselskap etter en trafikkulykke som følge av grovt uaktsomt forhold fra f.eks. bilførers side, også direkte ansvarlig for skadelidtes oppreisningskrav.

Ut over disse poster kommer eventuelle tilleggsforsikringer som ulykkesforsikringer, pensjonsforsikringer etc. enten privat eller gjennom familie, medlemskap i organisasjoner m.v. Mange personer har erfaringsmessig forsikringer de ikke kjenner dekningsområdet for. Dekningen er imidlertid ofte avhengig av at tilknytning til ulykken kan påvises og at det ikke er unntak for yrkesskade i forsikringsvilkårene (eksempelvis gjelder slikt unntak for de fleste rettshjelpforsikringer). Her kan du lese mer om forsikringsordninger som du kan være dekket under.

Dersom du ønsker bistand i erstatningssaken, kan du ringe oss på telefon 05789 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Advokater som er spesialisert i erstatning, forsikring og trygderett vil vurdere hvorvidt du har en brukbar sak - uten kostnad for deg.

(Skadesiden.no)

 

Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge